Projekter

Egedal Rådhus og Sundhedscenter, Konkurrence
Egedal Rådhus og Sundhedscenter, Konkurrence

Egedal Rådhus og Sundhedscenter
Egedal Kommune
13.500 m2
Konkurrence
Mikkelsen Arkitekter a/s
Grontmij

Forslaget tager udgangspunkt i lokalplanens intentioner om at skabe en ny by med veldefinerede overgange og rum. Den nye bydel er struktureret omkring et centralt gadeforløb, der skaber forbindelse til stationen og den eksisterende by. I det centrale krydsningspunkt, og lige der hvor hovedgaden knækker, ligger Rådhuset.

Rådhuset og Sundhedscenteret beskrives i en varieret urban struktur med et tydeligt omdrejningspunkt – et særligt volumen: Rådhuset. Ligeledes defineres et af byens vigtigste byrum: Rådhuspladsen. Rådhuset og sundhedscenteret er placeret ved byens vigtigste krydsningspunkt og optager/forholder sig til byens varierede strukturer og retninger. Rådhusets volumen skaber med sine konkave facader klare rumlige identiteter og byrum.

Det nye Rådhus og Sundhedscenter bidrager med sin placering og udformning til at fremhæve dette område i byen som et særligt sted: byens hus og byens plads. Facaderne er udformet i et system af vertikale flader, der med varierende geometri, bevægelighed og grader af transparens vil forstærke bygningens spektakulære karakter.

Der er tilstræbt optimale dagslysforhold til arbejdspladserne gennem en kombination af faste og bevægelige elementer i facaden, der dels reflekterer og filtrerer dagslys ind til arbejdspladserne – og dels solafskærmer for lave og generende solvinkler. Bygningens varierende behov for afskærmning, indblik og udkik, vil over døgnet og året skabe et aktivt, varieret og synligt bæredygtigt facadeudtryk.

Den skulpturelle formmæssige fremtræden, sikrer at Rådhuset fremstår markant og synligt i en ellers formel urban struktur, ligesåvel som facadens skiftende udtryk understøtter en oplevelse af en levende og aktiv bygning. Ved punktvis at hæve facaden understreges ankomstområdet mod gaden.

Materialemæssigt ønsker vi at facaderne på en gang kommunikerer robusthed, karakter, raffinement og en grøn, bæredygtig ansvarlighed. Facaden er udført i en kombination af lys natursten, hvid beton, og perforerede aluminiums elementer i gyldne og varme toner.

___________________________________________________________________________

The proposition is based on the local plan intentions to create a new town with well-defined transitions and spaces. The new town is structured around a central street layout that connects to the station and the existing city. In the central crossing point, and just where the main street breaks, is the Town Hall.

The Town Hall and Health Center are described in a diverse urban structure with a clear focus – a specific volume: the Town Hall. One of the city’s urban spaces is also defined: The Town Hall Square. The Town Hall and Health Center are located at the city’s main crossing point and absorbs / relates to the varied structures and directions of the city. The Town Hall’s volume creates clear spatial identities and spaces with its concave facades.

The new Town Hall and Health Center are contributing with their location and design to highlight this area of the city as a special place: the town house and the city space. The facades are designed in a system of vertical surfaces, where with varying geometry, movement and degrees of transparency the spectacular character of the building will be enhanced.

There are sought optimal daylight conditions for the workplaces through a combination of fixed and moving elements in the facade, which partly reflects and filters daylight into the workplaces – and partly shields the sun for low and annoying sun positions. The building’s varying needs of foreclosure, visibility and lookout, will create an active, varied and visibly sustainable facade expression through days and years.

The sculptural form related appearance ensures that the Town Hall appears significant and visible in an otherwise formal urban structure, just as the changing expression of the facade supports an experience of a vibrant and active building. By sporadically raising the facade, the arrival area toward the street is emphasized.

In terms of materials, we want the facades simultaneously to communicate sturdiness, character, sophistication and a green, sustainable responsibility. The facade is made of a combination of light natural stone, white concrete and perforated aluminum elements in golden and warm tones.


Seneste projekter