Projekter

Storebælts Udstillingscenter

Storebælt Udstillingscenter
Slagelse Kommune
Dispositionsforslag
Mikkelsen Arkitekter a/s

Storebælts Udstillingscenter

Slagelse Kommune og Fonden Storebælts Udstillingscenters står bag planerne om at bygge det nye udstillingscenter for Storebæltsbroen på naturrastepladsen syd for Storebæltsvej i Korsør.

Det nye udstillingscenter skal formidle, hvordan Storebæltsbroen blev bygget og afløse det tidligere udstillingscenter, som lukkede i 2010.

Byggeriet af det nye udstillingscenter er bekostet af Fonden Storebælt Udstillingscenter og derefter er det kommunen, som skal drive udstillingscentret. Det forventes at man kan begynde byggeriet i 2016.

MIKKELSEN Arkitekters forslag til Storebælt udstillingspavillon er en smuk og lysende glasboks der med dens enkle geometri ligger præcist i landskabet og tiltrækker besøgende. Udstillingen formidler historien og menneskerne bag broen.

Man ankommer via en rampe der ligger i forlængelse af bygningen og forsætter ud i parken på den anden side. Bygningen har en klar geometri og formsproget refererer til broen – et snit gennem brovejen. Bygningen består af en konstruktion med en ydre glasskærm og en indre tekstil membran. Bygningen ligger og hviler på en betonplint og er løftet over landskabet.

Udstillingsrummet er et åbent og fleksibelt rum hvor der er mulighed for at udstille modeller på plinte. Historiske stillbilleder og tekst fremvises på skærme og levende nutidige billeder fra broen vises på tv-skærme og projekteres på vægge, lofter, gulve. Toiletter, depot og teknik ligger placeret som en selvstændig bygning ved rampens begyndelse.
______________________________________________________________________________

Slagelse Municipality and the Foundation of Storebælt Exhibition Centers are behind plans to build the new exhibition center of the Storebælt Bridge at the natural lay-by south of Storebæltsvej in Korsor.

The new exhibition center will communicate how the Storebælt Bridge was built and will replace the previous exhibition center, which closed in 2010.

The construction of the new exhibition center is paid by the Foundation Storebælt Exhibition Center, and then it is the municipality, which will operate the exhibition center. The construction is expected to begin in 2016.

MIKKELSEN Architects’ proposition for the Storebælt exhibition pavilion is a beautiful and luminous glass box, which with its simple geometry lies precisely in the landscape and attracts visitors. The exhibition conveys the story and the people behind the bridge.

You arrive via a ramp, which is an extension of the building and continues into the park on the other side. The building has a clear geometry and the form language refers to the bridge – a section through the bridge road. The building consists of a construction with an outer glass screen and an inner textile membrane. The building lies and rests on a concrete plinth and is raised above the landscape.

The exhibition space is an open and flexible space where there is opportunity to exhibit models on plinths. Historic still images and text are displayed on screens, and vibrant contemporary pictures from the bridge appear on television screens and are projected onto walls, ceilings, floors. Toilets, depot and technology are located as an independent building at ramp start.


Seneste projekter