Projekter

Nyt Akutcenter Viborg - konkurrence projekt
Nyt Akutcenter Viborg, Konkurrence

Nyt Akutcenter Viborg
Konkurrence
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S

LØSNINGSKONCEPT
Det nye akutcenter planlægges og udformes som en serie lameller placeret i øst-/vestlig retning og indbyrdes forskudt. Lamellerne aftrappes mod syd og følger derved terrænets fald. Grunden og terrænet er relativt stærkt skrånende fra nord til syd med meget fine udsigtsforhold ud over landskabet og særligt Søndersø mod øst. De omkringliggende bebyggelser mod vest er foruden det eksisterende hospital, udformet som blokbebyggelser, mens bebyggelserne mod Søndersø består af øst-vest orienterede lameller, som giver mulighed for visuel kontakt mellem grunden og Søndersø. Grunden omkranses af Gl. Århusvej mod øst og jernbanetrace mod vest. Vi foreslår et koncept hvor vi bygger videre på de kvaliteter som området har, grundens naturlige fald, udsigt til Søndersø, samt den bygningsmæssige kontekst i området. Det nye akutcenter planlægges og udformes som en serie lameller placeret i øst-/vestlig retning og indbyrdes forskudt. Lamellerne aftrappes mod syd og følger derved terrænets fald. Lamelstrukturen bygger naturligt videre på den eksisterende byplanmæssige kontekst som bebyggelsen øst for hospitalet introducerer: enkeltstående bygninger i en lamelstruktur.

Strukturen bidrager til at differentiere og nedbryde hospitalets store bygningsmæssige volumen, så det åbner op, tilpasser sig skalamæssigt til den nærliggende byplan kontekst og muliggør visuel kontakt fra akutcenteret til Søndersø.

Dermed er det muligt at tilvejebringe grønne parklignende ” bløde” udearealer på akutcentrets østside, hvor lamelstrukturen giver mulighed for underdeling i mere eller mindre intime ude zoner, mens de ”hårde” udearealer mod vest danner ankomst plads med tilhørende trafikarealer.

Lamelstrukturen kan naturligt udbygges og optage nye bygningsmæssige lameller for fremtidige udvidelser på grunden mod syd som kan bindes på strukturen, udformes og aftrappes naturligt i forhold til terrænfaldet og grundens grænser. Med tanke på at det skal være muligt at bygge i højden indtil 14 etager, har vi vurderet at afstanden mellem lamellerne er rigtig, selvom det kunne have været mere kompakt i nærværende fase.

Hospitalet
For hospitalet er det vigtigt med løsninger som er arealeffektive og fremtidssikrede, hvor generalitet og fleksibilitet gør det enkelt at omdisponere organisationen, teknikken og strukturen for at give hospitalet den nødvendige elasticitet for mulig tilpasning. En planstruktur med en gennemgående trafikakse og tværstillede lameller er oplagt for kompakte planløsninger, for fleksibilitet og for at kunne optage ændringer over tid, herunder mulighed for differentieret funktions fordeling. Derudover tilfører denne struktur muligheder for gode dagslysforhold, god visuel kontakt mellem inde- og ude, mulighed for placering af forskellige rum zoner med korte korridorløsninger indenfor de enkelte afsnit. Strukturen muliggør brug af et smallere bygningsvolumen med arealeffektivt én-korridor løsning, hvor bygningsbredden tilgodeser ønsker og krav til fleksibilitet, dagslys og et godt indeklima.

Med udgangspunkt i de planlagte arealudvidelser og det forøgede patient antal, mener vi det er rigtigt at betragte hospitalet som en byplan i miniature udgave, hvor oplevelsesrige gader og pladser knytter det hele sammen til en helhed med god kontakt og udsyn til naturen. Vi ønsker ud fra denne betragtnings vinkel at tilvejebringe stort overblik med en selvforklarende sammenhængende logistik.

Vi ønsker at binde os op på og bygge videre på den nuværende trafikcenter hovedakse . Den skal fremover også være ”formidler” i strukturen. Vi foreslår desuden at tilføre hovedaksen ekstra kvaliteter ved tilføjelse af nogle nye ”pause rum”, som giver mulighed for tilfældige møder og ophold, samtidigt med at landskabet bringes tæt ind til hovedaksen. Pausearealerne åbnes op over flere etager. Pause rum medvirker til at forklare det trafikale hierarki og skabe identitet og liv i hovedaksen.naturligt i forhold til terrænfaldet og grundens grænser. Med tanke på at det skal være muligt at bygge i højden indtil 14 etager, har vi vurderet at afstanden mellem lamellerne er rigtig, selvom det kunne have været mere kompakt i nærværende fase.

 


Seneste projekter