Projekter

Ny Psykiatri Bispebjerg, konkurrence

Ny Psykiatri Bispebjerg
Hospital
Konkurrence, 2. fase
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S, VK Studio, Dorte Mandrup Arkitekter
Opland Landskabsarkitekter
VK engineering, Steensen Varming

MIKKELSEN ARKITEKTER er blandt de tre vindere af første fase på Ny Psykiatri Bispebjerg. Projektet er et samarbejde med VK Studio/VK Engineering (BE), Dorte Mandrup (DK), Lohfert+Lohfert (DK), Steensen Varming (DK) samt Opland Landskab (DK). Dommerkomitéen for Ny Psykiatri Bispebjerg har rost Mikkelsen Arkitekters forslag for at have imponeret med rumligt meget afvekslende sengeafsnit.

Bispebjerg Hospitalsområde skal fungere som en fredfyldt oase i København, hvor bebyggelsen bliver indlejret i masterplanens parkbånd, hvor der er en atmosfære af fred og et pusterum fra byens hektiske tempo, men hvor de psykiatriske patienter samtidig har mulighed for at deltage i den omgivende verden alt efter behov. Der er taget hensyn til patienternes ret til diskretion samtidig med, at lokalplanens krav om en aktiv facade med øget glasareal bliver implementeret. Derved får patienterne udsyn og dagslysindfald uden at miste deres tryghed og privatliv.

Med udgangspunkt i masterplanen defineres 3 landskabsbånd. Det centrale bånd kobler det eksisterende anlæg og Psykiatritorvet ved hovedindgangen til Ny Bispebjerg Psykiatri. Parkbåndet langs Tuborgvej og den eksisterende bebyggelse mod øst integrerer således klyngerne i den eksisterende park. Bygningskomplekset er udformet som to klynger af gårdhavebebyggelse, let drejet i forhold til hinanden, så de naturligt følger vejforløbet og de omkringliggende bebyggelsesstrukturers retninger. Forhal og akutafdeling er placeret niveauet under, og kontorer og under­visning er placeret et niveau over. Gårdene bliver tilplantede med store træer, hvilket skaber en visuelt rolig grøn dybde, og et smukt dagslys bliver filtreret gennem løvfang og gardiner af klatreplanter, som bidrager til den fredfyldte atmosfære. Ny Psykiatri Bispebjergs placering på det eksisterende landskab skaber minimalt behov for terrænbearbejdning, og det eksisterende terrænspring på stedet udnyttes til at skabe en blød terrænform, der smyger sig igennem landskabet fra Tuborg­vej og ned mod ankomsten og Psykiatritorvet. Det nye psykiatritorv udlægges som et sammenhængende torv, der sam­ler rummet i en ensartet flade, der markerer grænsen imellem landskab og byrum. Der skabes et sundt, socialt og mangfoldigt liv omkring Ny Bispebjerg Psykiatri og det knyttes til det eksi­sterende Bispebjerg Hospital. Vores bæredygtighedsambition for Ny Psykiatri Bispebjerg er gennem æstetik og funktionalitet at understøtte høj faglighed og byde ansatte, patienter og besøgende velkommen i et sundt, helende og inspirerende miljø.

_________________________________________________________________

Mikkelsen Architects are among the three winners of the first phase of New Psychiatry Bispebjerg. The project is a collaboration with VK Studio / VK Engineering (BE), Dorte Mandrup (DK), Lohfert + Lohfert (DK), Steensen Varming (DK) and Opland Landskab (DK). The jury of New Psychiatry Bispebjerg has praised Mikkelsen Architects’ proposals for having impressed with a spatially very varied ward.

Bispebjerg Hospital Area will serve as a peaceful oasis in Copenhagen, where the buildings are embedded in the park tie of the master plan, where there is an atmosphere of peace and respite from the city’s hectic pace, but where psychiatric patients also have the opportunity to participate in the world around them as required. It takes into account the patients’ right to privacy, while the local plan requirement for an active facade with an increased glass area is implemented. Patients get a view and daylight incidence without losing their sense of security and privacy.

Three landscape ties are defined based on the master plan. The central tie connects the existing plant and Psychiatry Square at the main entrance to New Psychiatry Bispebjerg. The park tie along Tuborgvej and the existing buildings to the east thus integrates the clusters in the existing park. The building complex is formed as two clusters of courtyard buildings, slightly rotated relative to each other, so that they naturally follow the current road and the directions of the surrounding building structures. The vestibule and emergency department is located one level below, and offices and classrooms are located one level above. The yards are planted with large trees, creating a visually calm green depth, and a beautiful daylight is filtered through foliage and curtains of climbing plants, which contribute to the peaceful atmosphere. The location of New Psychiatry Bispebjerg on the existing landscape creates minimal need for terrain modeling, and the existing terrain increment on site is utilized to create a soft terrain shape that slips through the landscape from Tuborgvej and down towards the arrival and Psychiatry Square. The new psychiatry square is construed as a coherent square, bringing together space in a uniform surface that marks the boundary between landscape and urban spaces. A healthy, social and diverse life is created around New Psychiatry Bispebjerg and is attached to the existing Bispebjerg Hospital. Our sustainability ambition for New Psychiatry Bispebjerg is to support high professionalism through aesthetics and functionality and offer employees, patients and visitors a healthy, healing and inspiring environment.


Seneste projekter