Projekter

Kirke i Sydhavnen

Kirke i Sydhavnen
3.174 m2
Konkurrence
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S

Bygningen indskriver sig i områdets typologi med sit enkle store volumen samtidig med at den adskiller sig markant via sin glaskunstudsmykkede facade.

Kirken fremtræder således som et klart og lysende pej­lemærke.

Bygningen disponeres omkring våbenhuset, der udfor­mes som et panoptikonrum der forbinder kirkepladsen med kajpladsen og jorden med himlen. Panoptikonrum­met danner en logisk og overskuelig overgang mel­lem kirkerum/kulturrum og kirkeadministration. Brede trappeløb kobler sig på panoptikonrummet og skaber indbydende adgang til kulturrum, kirkeadministration og øverst en stor tagterrasse med tilhørende ”frilufts­kirke”. Adskillelse mellem hovedindgang til kirkerum og indgang til kulturrum/administration giver en naturlig fleksibilitet i husets disponering.

Kirkerummet med indskudte balkoner spænder ligele­des mellem kirkepladsen og havnerummet. Rummet har en oplevelsesrig og varierende rumlighed, der vha. et udsmykket gardin tilgodeser en naturlig opdeling af rummet til forskellige kirkelige aktiviteter. Rumgitteret skaber lommer til funktioner tilknyttet de kirkelige hand­linger og anvendes konstruktivt til at etablere de store spænd over kirke- og kulturrum og som vindafstivning af den store glasfacade mod havnerummet.

Glaskunsten opleves overalt som det altomfavnende religiøse svøb og indskriver kirken i den kristne kirketra­dition.

Klokketårnet placeres i havnebassinet som en fritståen­de kampanilekonstruktion. Klokker ophænges frit som skulpturelle elementer.

Bygningens primære konstruktion består af limtræs elementer. Træ er den mest bæredygtige, genanvendelige og fornybare ressource i verden. Træ er CO2 neutralt og et let byggemateriale der giver en ressourcebesparende tilvirkning og montage.

High-performance glasfacader sikrer et rationelt byggeri og lavt ressourceforbrug i drift. Glas er let og effektivt at genanvende. Dagslysmængden qua de store glaspartier og ovenlys reducerer ressourceforbruget til kunstig belysning.

Naturlig ventilation reducerer bygningens drifts- og anlægs ressourceforbrug.

Sedum på tagflader sikrer regnvandsforsinkelse til kloakker samt reduktion af varmepåvirkning via tagflader.

 

 


Seneste projekter