Projekter

Gia lam, Masterplan
Gia Lam, Masterplan

Gia Lam, Masterplan
VIDIFI (Vietnam Development Bank, Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vinaconex)
12.000.000 m2
Mikkelsen arkitekter a/s, Vinaconex (VN)
Buro Happold
Karsten Brandt Olsen, Sebastian Soelberg, Luise Lorenc og Reiko Nara

Gia lam ligger uden for Hanoi i Vietnam, og er en ny urban byzone for 60.00 mennesker. Masterplanen er udviklet i tæt samarbejde med en lokal partner, Vinaconex og Ingeniør firmaet Buro Happold.

Der har været særligt fokus på at bevare stedets landskabelige karakter, de særegne bymiljøer og det økologiske grundlag. En analyse af områdets topografi og klima, dannede grundlag for hoveddisponeringen der tilgodeser og udnytter de kraftige vindforhold og store regnmængder der forekommer i monsuntiden. Byens gader er hovedsagligt orienteret øst – vest, hvilket nedbringer antallet af eksponerede facader mod lave solvinkler, og derved mindsker behovet for nedkøling af boligerne i den stærke tropiske sol.

I forslaget indgår et centralt liggende havnebassin, her opsamles overskydende regnvand til genanvendelse, samtidigt med at bassinet giver mulighed for at skabe et miljø med nye bo- og aktivitetsformer ved vandet. Vandet bruges blandt andet til kølingen af de nye bygningsstrukturer, som derved kan opnå gode indeklimaforhold uden det store energiforbrug. Størstedelen af vandet i floder og søer i Vietnam er forurenet, så en strategi for rensning af vandet kombineret med en fornuftig langtidsplanlægning, kan være med til at sætte nye standarder for håndteringen af vandmiljøet i Vietnam.

I et forsøg på at styrke universitets- og forskningsmiljøet er der planlagt en campus omkring havnebassinet, og den grønne produktion. Herfra er der tæt forbindelse til den gamle bykerne og nær adgang til lufthavn og infrastruktur.

Projektet, der er opstået i tæt samarbejde imellem teamets spillere og bygherrer, bliver en skelsættende bæredygtig bydel i Vietnam, som på internationalt plan kan vise hvordan funktionalitet og bæredygtighed går hånd i hånd, og skabe gode rammer for det sociale og lokale liv.

_______________________________________________________________________________

Gia Lam is outside of Hanoi in Vietnam, and is a new urban area of 60.00 people. The master plan was developed in close collaboration with a local partner, Vinaconex and the engineering firm Buro Happold.

There has been a particular focus on maintaining the scenic character, the distinctive urban environments and the ecological basis. An analysis of the area’s topography and climate formed the basis for the main organization that accommodate and utilize the strong winds and heavy rainfalls that occur in the monsoon. The city streets are mainly oriented east – west, reducing the number of exposed facades against low sun positions, thereby reducing the need for cooling of homes in the strong tropical sun.

The proposal includes a centrally lying harbor basin; here excess rainwater is collected for recycling, while the basin offers the opportunity to create an environment of new types of housing and activity by the water. The water is used, among other things, for cooling of the new building structures, thereby obtaining good indoor climate without high-energy consumption. The majority of the water in rivers and lakes in Vietnam is contaminated, so a strategy for cleaning of the water combined with a sensible long-term planning can help to set new standards for the handling of the aquatic environment in Vietnam.

In an effort to strengthen the university and research environment, a campus is planned around the harbor basin, and the green production. From here, there is close connection to the old town center and close access to the airport and infrastructure.

The project, which has occurred in close collaboration between the team’s players and builders, is a landmark sustainable city in Vietnam, which at international level can show how functionality and sustainability go hand in hand, and create good conditions for the social and community life.

 


Seneste projekter