Projekter

Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, Beskyttede boliger

Fremtidens boliger og liv på Kellersvej

Mikkelsen Arkitekter udarbejdede konkurrenceforslaget til ’Fremtidens boliger og liv på Kellersvej’ i samarbejde med NORD architects, Schulze+Grassov, Steensen Varming og Stokvad Rådgivende Ingeniører.

På Kellersvej i Gladsaxe Kommune skal der bygges et boligområde for udviklingshæmmede, som tager hensyn til deres særlige behov, og samtidig giver dem mulighed for at leve et godt og værdigt liv. Der skal etableres 78 nye boliger og 18-20 boliger i eksisterende bygninger. Derudover skal en del af de eksisterende bygninger indrettes til fælles boligareal, aktivitets- og samværstilbud, personalearealer og servicearealer.

Botilbuddet skal fremstå som en tryg landsbylignende by i byen i grønne omgivelser, hvor beboerne både har gode muligheder for socialt samvær og for privatliv og selvstændighed. Der skal være en stor variation af aktivitetstilbud, og området skal fremstå spændende med smukke omgivelser og være attraktivt for både beboerne, brugerne, deres pårørende og personalet. Arkitekturen er udformet på en sådan måde, at omgivelserne visuelt giver en bolig- frem for institutionsfornemmelse, for at beboerne kan føle sig hjemme. Kellersvej-området består af ældre bygninger og grønne områder og minder om en lille landsby. Det er den stemning, man ønsker at fremhæve, og at nedtone generne fra de støjende trafikerede veje.

De enkelte boliger orienterer sig mod syd, øst eller vest og vender mod byen eller naturen og har et forareal, som fungerer som privat område. Boligfacaden har et udhæng, som skærmer mod vejr og støj og er samtidig med til at skabe privatliv. Boligerne er placeret i naboenheder, der består af 6-7 boliger. Der er anvendt træmaterialer i boliger og fællesarealer, da træ giver en stemning af hjemlighed og tryghed. Indgangene til fællesarealerne har tagbokse, som skaber et varieret taglandskab, og kan både anvendes til solceller, udluftning, ovenlys, begrønning og teknik, og gør det samtidig nemt for beboerne at finde vej. Der bliver oprettet fælles terrasser og bevægelsesarealer, hvor beboerne kan være en del af det sociale samvær, ligesom der også vil være mindre lokale pladser og gader uden biltrafik, hvor beboerne trygt vil kunne færdes. Derudover vil der også være et samlingssted for bebyggelsen, som vil indeholde fællessal, fælleshus, administration og en café. Personalefaciliteterne er placeret således, at beboerne kan føle nærhed til personalet, men samtidig bevare følelsen af privatliv. Ved at sikre gode oversigtsforhold, overskuelige arbejdsgange og korte afstande gives personalet gode arbejdsbetingelser.

_________________________________________________________________________

Mikelsen Architects drew up the competition proposal for the ‘Future housing and life at Kellersvej’ in cooperation with Nord architects, Schulze + Grassov, Steensen Varming and Stokvad Consulting Engineers.

A residential area for the mentally disabled will be built on Kellersvej in Gladsaxe. It takes into account their specific needs, while allowing them to live a good and dignified life. 78 new homes and 18-20 homes in existing buildings will be established. In addition, a set of existing buildings will be adapted for common living spaces, social spaces, staff areas and service areas.
The residential accommodation is to appear as a secure village-like town suítuated in Copenhagen. Set in green surroundings, the residents have good opportunities for socializing and for privacy and independence. The architecture is designed in such a way that the surroundings visually provide a housing sensation instead of an institution sensation, so the residents may feel at home. The Kellersvej area consists of older buildings and green areas, and resembles a small village. We want to highlight this atmosphere and downplay the noise pollution from the roads.

The individual housing is oriented towards the south, east or west and faces the city or the green areas. The homes have real forums, which work as private areas. The residential facade has an overhang that shields against wind and noise, and at the same time helps to create privacy.

All homes are located in neighboring units, consisting of 6-7 homes. Wood materials are used in residential and public areas which gives an air of homeliness and comfort. The entrances to public areas have roof boxes, which create a varied roofscape. They can be used for solar cells, ventilation, skylights, greening scheme and technology, while making a better wayfinding for residents. Common terraces and movement areas, encourages the social life, just as the smaller local squares and streets without traffic, where residents can move in comfort. In addition, a gathering place for the buildings will strengthen the social atmosphere, facilitating a common room, communal administration and a café. Staff facilities are located close to the residents to give an overview for the staff, while maintaining a sense of privacy for the residents. By ensuring good visibility conditions, manageable workflows and short distances, staff gets good working conditions.


Seneste projekter