Projekter

Energi Syd, Konkurrence
Energi Syd, Konkurrence

Energi Syd, Hovedsæde
Syd Energi
13.000 m2
Konkurrence
Mikkelsen arkitekter a/s
Schønherr
Buro Happold, HaCaFrø, Spangenberg & Madsen, Rambøll

Det arkitektoniske koncept i bygningen har været drevet af samspillet imellem lavenergi/passivhuset og ønskerne fra sydenergi, om at fremstå som en samlet enhed.

Husets overordnede formssprog tager udgangspunkt i en optimering af orienteringen af facadearealer; Det største facadeareal mod nord for at undgå overophedning, det næststørste mod syd, syd/øst for at udnytte passivhus-metodikken og det mindste facadeareal mod vest for at begrænse varmepåvirkningen.

Bygningsformen understøtter samtidig et centralt beliggende fordelings rum. Samtidig med at det udtrykker sig som et samlende element har det ligeledes været vigtigt at formulere den vertikale ”rejse” og sammenhæng fra adkomst og showroom, beliggende i stueplan til mødecenter og kantine, beliggende på øverste etage, hvor udsigten og sammenhængen til det store landskab opnås. Under denne bevægelse tilknyttes og synliggøres de særlige udadvendte – og innovative funktioner i bygningen, herunder kontrolbygningens hjerte. Gangbroer på tværs er med til at optimere de horisontale sammenhænge. For at forstærke den vertikale dialog i fordelingsrummet og synergien imellem etagerne, åbner rummet sig opefter og bringer derved flere funktioner og aktiviteter i sammenhæng.

Udstrækning af ovenlyset defineres af fordelingsrummet og bidrager til en lys og sammenhængende oplevelse, og ved mødet mellem rummet og etagerne skabes kontakt til det omkringliggende landskab, byen, havet og Lyshøjen.

Showroom og tagterrasse bidrager til dialog med omgivelserne og byen. Det fritliggende showroom bringes i en sammenhæng med det foranliggende udstillingsområde og sammen defineres virksomhedens profil udadtil. For at forstærke dette signal yderligere udformes stueetagen i 2 niveauer, således at adkomsten og dele af fordelingsrummet indgår i denne sammenhæng. Tagterrassen orienteres mod byen og havet og bliver derved et aktiv til området.

Den landskabelige sammenhæng med Syd Energis nye og værdige placering skabes ved, i et enkelt greb, at skabe et samlende skulpturelt og præcist udtryk som indgår i forsigtig dialog med Lyshøjen, og som samtidig fremhæver bygningens karakter.
____________________________________________________________

The architectural concept of the building has been driven by the interaction between low energy / the passive house and the wishes of Energy Syd, to appear as a single entity.
The overall form of the building is based on an optimized orientation of the facade areas; the main facade area to the north to avoid overheating, the second largest in the south, south / east to utilize the passive house methodology and the smallest facade area to the west to reduce the heat influence.

The shape of the building supports a centrally located distribution area. While it expresses itself as a unifying element, it has also been important to formulate the vertical “journey” and context from the arrival and showroom, located at ground level to the meeting center and canteen, located on the top floor, where the view and the relationship with the great landscape is obtained. During this movement, the special extroverted – and innovative features of the building, including the heart of the control building, are attached and made visible.

Walkways across the atrium optimizes the horizontal connections. To enhance the vertical dialogue in the distribution area and the synergy between the floors, the area opens upwards, thereby bringing together more functions and activities.

The landscape coherence with South Energy’s new and worthy location is simultaneously made by creating a unifying sculptural and precise expression included in careful dialogue with Lyshøjen, and which simultaneously highlights the building’s character.


Seneste projekter