Projekter

CPH arena
CPH Arena, Konkurrence

Copenhagen Arena
Københavns Kommune m. partnere
35.000 m2
Konkurrence
Mikkelsen arkitekter a/s, Populous
Schønherr Landskabsarkitekter
Rambøll, Buro Happold

Copenhagen Arena bliver Københavns første multi­arena, beliggende i Ørestaden.

Arenaens beliggenhed i et område domineret af en markant mindre byggeskala, end i den øvrige Ørestad,  giver udfordringer i forhold til relationen mellem bygningens og omgivelserne nu – og i fremtiden.

I Ørestaden er bygningerne overvejende blevet udformet som store voluminer i glas, stål, aluminium og beton. Med den nye lokalplan for området, forsøger Ørestaden noget nyt:  En mindre bymæssig skala, med en tydelig forbindelse til de omkringliggende grønne arealer i større harmoni med den traditionelle skandinaviske by-skala. Ved at placere en stor struktur, som en arena, på dette område, bliver det stadig vigtigere at sikre, at bygningen interagerer med det omgivende fremtidige boligområde, og måske endda inspirerer dets kommende design, alt imens det forbliver et stykke funktionelt og optimeret stykke arkitektur i sin egen ret.

En Arena er dybest set en boks med et multifleksibelt indre rum. Ofte er forbindelsen til omgivelserne begrænset til ankomstsområdet og billetteringen, men vi mener at Arenaen skal være en integreret aktiv del af omgivelserne, før og efter det omkringliggende boligområde er blevet bygget.

I Skandinavien er der en lang tradition for at anvende træ i større konstruktioner. Fra de danske vikingeskibe til de norske stavkirker, alle strukturer der har bevist at trækonstruktioner kan modstå klimapåvirkninger over lange perioder. I samspil med klimaet og de miljømæssige forhold har nordisk arkitektur altid stræbt efter enkle strukturer med en høj grad af funktionalitet, som en konsekvens af knappe ressourcer og behovet for at optimere brugen af tilgængelige materialer. Træ er en del af den skandinaviske arv, men også en del af fremtiden og ambitionen om at blive stadig mere bæredygtig – en ambition træ kan være med til at realisere hvis det høstes ansvarligt og lokalt.

Indarbejdelsen af træ i bygningens facade udtryk vil bidrage til den skandinaviske arv, og skabe en struktur der harmonerer med den overordnede design strategi for området, og opnå at denne store bygning både i begyndelsen af byudviklingen, såvel som i slutningen, kan indgå som en medspiller i udviklingen af byrummet og identiteten.

Skala er en vigtig faktor i udformningen af facaden. Ved at opdele facaden i mindre moduler korresponderer den med den skala beboelsesejendommene kommer til at få, samtidig med at Arenaen fremstår som en singulær enhed. Arenaens facade foreslås beklædt med træpaneler, i varierede positioner. Nogle i faste positioner, mens andre er bevægelige for at åbne og lukke facaden alt efter aktiviteterne inde i bygningen. Panelerne spænder ca. seks meter og er fastgjort med beslag i top, bund og i midten.

Beklædningen er fremstillet af varmebehandlet træ. Fremgangsmåden er en velkendt metode, der blev anvendt af vikingerne ved større konstruktioner, der blev udsat for de nordiske hårde klima påvirkninger. Ved forkulning af ydersiden af træet, sikredes det en længere holdbarhed, og det er dette begreb der bruges ved fremstilling af Thermowood. Træet er fremstillet af langsomt voksende nordisk fyrretræ, der er blevet opvarmet – og derved har reduceret sin naturlige evne til at absorbere vand. Dette gør det meget modstandsdygtig over for forskellige vejrtyper. Varmebehandling, der kan udvide træets levetid med op til flere gange opnår en utrolig holdbarhed.
______________________________________________

Copenhagen Arena will be Copenhagen’s first multi-purpose arena, located in Ørestad.

The location of the arena in an area dominated by a substantially smaller building scale than in the rest of Ørestad, provides challenges in terms of the relationship between the building and the environment now – and in the future.

In Ørestaden, the buildings have mainly been designed as large volumes of glass, steel, aluminum and concrete. With the new local plan for the area, Ørestaden is trying something new: a smaller urban scale, with a clear link to the surrounding green areas, in greater harmony with the traditional Scandinavian city-scale. By placing a large structure as an arena in this area, it becomes increasingly important to ensure that the building interacts with the surrounding future residential area, and maybe even inspires its future design, while it remains a piece of functional and optimized piece of architecture in its own right.

An Arena is basically a box with a multi-flexible interior space. Often the connection to the environment is limited to the arrival area and ticket area, but we believe that the Arena should be an integral active part of the surroundings before and after the surrounding residential area has been built.

In Scandinavia, there is a long tradition of using wood in large structures. From the Danish Viking ships to the Norwegian stave churches, all structures that have proven that wooden structures can withstand climate impacts over long periods. In interaction with the climate and environmental conditions, Nordic architecture have always strived for simple structures with a high degree of functionality, as a consequence of scarce resources and the need to optimize the use of available materials. Wood is part of the Scandinavian heritage, but also part of the future and the ambition to become increasingly sustainable – an ambition wood could help to realize, if harvested responsibly and locally.

The incorporation of wood in the building’s facade expression will contribute to the Scandinavian heritage. It will create a structure that is consistent with the overall design strategy for the area, and achieve that this great building, both at the beginning of the urban development, as well as in the end, may be included as a fellow player in the development of the urban space and identity.
Scale is an important factor in the design of the facade. By dividing the facade into smaller modules, it corresponds with the scale the residential properties are going to have, and at the same time, the Arena appears as a singular unit. The arena facade is proposed to be wood paneled, in varied positions. Some in fixed positions, while others are moving to open and close the facade depending on the activities inside the building. The panels are spanning about six meters and are secured with fittings in the top, bottom and in the middle.

The liner is made of heat-treated wood. The process is a well-known method used by the Vikings at large constructions that were exposed to the Nordic harsh climate impacts. By charring of the outside of the tree, it was insured a longer durability, and it is the concept that is used in the production of Thermowood. The tree is made of slow-growing northern pine, which has been heated – and thereby reduced its natural ability to absorb water. This makes it very resistant to various weather types. Heat treatment that can extend the tree’s life by up to several times for exceptional durability.


Seneste projekter